Въведение

Тази Политика за поверителност за кандидати за работа съдържа информация за видовете лични данни, които ние събираме за участниците в подбор, както и начините по които информацията може да бъде използвана.

1. Кои сме ние?

Айкарт АД (или "Администратор на лични данни") e Акционерно дружество, със седалище и адрес на управление в гр. Варна 9009, Бизнес Парк Варна Б1, България, вписано в Търговски Регистър, под ЕИК 175325806, представлявано от Явор Петров. Айкарт АД е дружеството отговорно за Вашите лични данни по настоящата Политика за поверителност.

В случай, че не сте сигурни как или дали настоящата Политика за поверителност се отнася до Вас, моля свържете се с Вашия отговорен служител "Човешки ресурси" или с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни на адрес dpo@icard.com.

2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Ние събираме различни видове лични данни за Вас в съответствие с приложимото право. Ние събираме основно три категории лични данни:

2.1 Информация, която събираме за целите на изпълнение на нашите законови задължения и за целите на надлежното изпълнение на договори с Вас.

Ние Ви питаме и събираме от Вас следната информация, в случаите при които:

- Вие кандидатствате за нашите обявени работни позиции и други подобни публични оферти, каквито бихме могли да публикуваме от време на време

Тази информация ни е необходима за да изпълним регулаторните изисквания към нас и за адекватността на процедурите по кандидатстване за работа и оценка на кандидата. Без нея, ние не бихме могли ефективно да постигнем целта на нашите правоотношения.

2.1.1 Имена, Дата на раждане, ЕГН, постоянен адрес, други данни, съдържащи се в какъвто и да е официален документ, какъвто ние бихме били задължени да съберем от Вас за целите на изпълнение на приложимото право

2.1.2 Вашето Резюме или автобиография (CV), придружително писмо, предходен и/или релевантен опит или други компетенции, образование, транскрипти или друга информация, която Вие ни предоставяте за целите на подаване на документи/кандидатури по време на процесите на набиране на персонал.

2.1.3 В случай, че не сте гражданин на [ДЪРЖАВА] - информация и документи за постоянно пребиваване и работническа виза/разрешение за работа, за целите на съобразяване с приложимото право.

2.1.4 Дата на назначаване, дата(и) на повишаване(ия), история на трудовите правоотношения, технически умения, образователна история, професионални сертификати и регистрации, езикови умения, история на преминатите обучения, писма за ангажиране или приемане на назначавания и друга сходна информация относно Вашите квалификации, за целите на адекватното администриране на нашите отношения с Вас, както и за целите на изпълнение на приложимото право.

2.1.5 История на заплатите и очакванията, атестации, писма за одобрение и насърчение, всякаква информация относно дисциплинарни и други сходни процедури (включително информация за спазване на нашите политики и процедури), за целите на надлежното изпълнение на договора ни, както и за целите на спазване на приложимото трудово законодателство.

2.1.6 Информация, която ни е необходима за целите на спазване на законодателството, заповедите и препоръките на правораздавателни органи или съдебните заповеди (напр. запорни съобщения във връзка със задължения за издръжка, за задължения, искания от приходни агенции).

2.2 Информация, която събираме с Вашето съгласие

Вие можете да решите да ни предоставите допълнителна лична информация с цел да подобрим качеството на процедурата по кандидатстване за работа. Тази информация ще бъде обработвана на основание Вашето отменимо съгласие.

2.3 Информация, която събираме за вас през времето на трудовоправните взаимоотношения между нас.

През времето на нашите взаимоотношения, ние можем да събираме информация, включително лични данни, относно Вас. Тази информация е необходима с оглед на нашите легитимни интереси за защита на нашите системи за сигурност и бизнес дейности, както и защитата на нашите други работници/служители, нашите правни интереси, както и за целите на подобрение на процедурата за кандидатстване за работа.

 • Телефонен номер, личен e-mail, настоящ адрес, друга информация, която улеснява нашата комуникация с Вас, във връзка за нашият легитимен интерес за целите на изпращане на важни съобщения
 • Информация от интервюта и история на обажданията от служебни телефони, които може да сте провеждали, в случай че има имаме правен интерес за вземане на информирани решения във връзка с управление на човешките ресурси.
 • Информация, заснета на нашите системи за сигурност, включително системите ни за Видеонаблюдение ("CCTV") във връзка с нашия легитимен интерес да следим и съблюдаваме безопасността в и около нашите помещения.
 • Гласова поща, e-mail, кореспонденция, документи и друга служебна комуникация създадена, съхранявана или трансферирана посредством нашите мрежи, софтуерни решения, устройства, компютри или комуникационно оборудване, съобразно нашия легитимен интерес да поддържаме архивът на нашата комуникация с Вас и да се свързваме с Вас относно всякакви неразрешени проблеми, задачи и други подобни.
 • Информация относно каквито и да е предходни кандидатури, които Вие сте изпращали до Айкарт АД и/или каквато и да е била предходна трудово правна история със същото, във връзка с нашия легитимен интерес за управление на човешките ресурси.
 • Референции и бележки от интервюта за задоволяване на нашия легитимен интерес да поддържаме досиетата на нашите служители.

3. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Като принципно положение, ние събираме лична информация директно от Вас, в случаите, при които Вие ни предоставяте своята лична информация (например по време на процеса по набиране на персонал). Въпреки това, в определени ситуации, личната информация която събираме, е получена или изведена на базата на друга информация, която сте ни предоставили, или сме получили от трети лица. В случаите, в които ние събираме Вашата лична информация от трети страни, това е или защото Вие сте ни дали Вашето изрично съгласие, или защото Вашето съгласие е било имплицитно демонстрирано от Вашите действия (например при използването на услуги от доставчици на посреднически услуги по набиране на персонал, каквито са Ви били предоставени), или защото Вие сте дали Вашето изрично или имплицитно съгласие на това трето лице да ни предостави личната Ви информация, или защото е наше правно задължение да съберем Вашата лична информация от компетентните органи или от трети лица. В случай, че е позволено или е изискване по силата на приложимото право или е регулаторно изискване, ние можем да събираме лична информация за Вас без Вашето съгласие или знание.

Ние запазваме правото си да извършваме мониторинг на Вашето ползване на нашите помещения, оборудване, устройства, компютри, мрежи, софтуерни приложения и сходни активи и ресурси. Подобен мониторинг може да се изрази в събиране на лична информация относно Вас. Такъв мониторинг може да включва използване на и видеонаблюдение в и около нашите помещения.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ?

Айкарт АД може да използва Вашата лична информация за:

4.1 Да администрира всички аспекти на процеса по кандидатстване за работа включително, но не само, за целите на установяването на трудовото правоотношение. Примерни дейности в тази връзка могат да включват: установяване на годността за първоначално назначаване, включително удостоверяване на референциите и квалификациите.

4.2 В случай, че е приложимо - за целите на съдействие при получаване на имиграционна виза или разрешение за полагане на труд.

4.3 За целите на видео конферентни разговори.

4.4 За целите на защитата и сигурността на нашите служители/работници, гости, имущество и активи (включително контрол на достъпа и мониторинг на и в нашите помещения, както и на дейностите при използване на каквито и да е компютри, устройства, мрежи, комуникации и други активи и ресурси)

4.5 За разследването и защитата срещу претенции срещу нас.

4.6 За целите на поддържане на контакти за спешни случаи и други подобни.

4.7 За целите на съблюдение на приложимото право (напр. във връзка с безопасните и здравословни условия на труд, трудовото право, данъчното право), включително съдебни или административни заповеди относно конкретни служители/работници (напр. запори и други подобни заповеди)

4.8 За целите на каквито и да е други бизнес дейности, каквито ние бихме могли да имаме, в рамките на разумното.

5. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИНЧИ ДАННИ?

С други дружества от корпоративното семейство на Айкарт АД. Ние може да споделим Вашите Лични Данни с членове на корпоративното семейство или с група дружества, които са свързани посредством обща собственост или контрол, за целите на надлежното изпълнение на нашите задължения към вас или съблюдение на разпоредбите на приложимото право, или за целите на управление на риска, на установяването и превенцията на потенциално противозаконни и измамни действия, други нарушения на нашите политики и договори, както и за целите на нашите легитимни интереси.

С подизпълнители и доставчици на стоки/услуги: Ние може да споделим информация за Вас към трети лица - подизпълнители или доставчици на стоки/услуги, които ни предоставят с важни услуги, свързани с управлението на човешките ресурси по наше искане и за наша сметка.

Такива подизпълнители или доставчици на стоки/услуги могат да:

 • Да предоставят правни, данъчни, счетоводни или други професионални услуги, които ние следва да използваме, за да се съобразим с приложимото право или за да защитим нашите права и интереси.
 • Като повечето интернационални бизнеси, ние сме централизирали определени аспекти на нашите бизнес дейности, включително, например нашите счетоводни и финансови услуги, както и управлението на човешките ни ресурси. Това може да доведе до трансфер на Вашите лични данни от една държава в друга и разкриване между нашите различни дъщерни и свързани дружества. Към настоящия момент нашите услуги по управление на човешките ресурси се предоставят от: Интеркепитал Холдинг.
 • Ние може да съхраняваме определена информация за Вас в облачни или други видове технологии за съхранение на данни, които се предоставят от трети лица.
 • Ние може да използваме външни софтуерни и онлайн платформи за целите на администриране на отношенията с Вас, което може да доведе до разкриване на Ваши лични данни към доставчиците на тези софтуери.

С други трети лица във връзка с нашите легитимни интереси или заради законови задължения: Ние можем да споделим информация за Вас до други лица във връзка с нашите легитимни интереси или ако това е позволено или изискано от закона, включително:

В случай на изискване по силата на закон, на заповед или искане на съд, административен орган, държавен трибунал, включително при законосъобразно искане на държавни органи, включително за целите на националната сигурност или за досъдебни производства или във връзка с каквато и да е правна процедура или в случаи, че това е необходимо или желателно за съблюдение с приложимото право или за защита на нашите права и имущество.

В случай, че това е необходимо за защита на правата, поверителността, сигурността или имуществото на идентифицируемо лице или група, или за целите на установяване, превенция или друго адресиране на измами, въпроси на сигурността и техническата готовност, или за защита на правата, имуществото и сигурността на Айкарт АД, нашите клиенти, кандидати, служители/работници или на обществеността, както и в случай на изискване на приложимото право.

6. ВАШИТЕ ПРАВА

Вие можете да упражните всяко едно от правата описани в настоящата секция пред Айкарт АД чрез изпращане на мейл до dpo@icard.com . Моля имайте предвид, че ние можем да поискаме от Вас да верифицираме Вашата самоличност преди да предприемем каквито и да е други действия.

 • Управление На Вашата Информация

Вие имате право да получите следното:

 • Потвърждение дали и къде ние обработваме Вашите лични данни;
 • Информация за целите на обработката
 • Информация относно категориите лични данни, които се обработват;
 • Информация относно категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат споделени;
 • Информация за периода за който лични данни ще бъдат съхранявани (или критериите, използвани за определянето на този период);
 • Информация за съществуването на правото на изтриване, на промяна, на ограничаване на обработването и на възражение срещу обработването;
 • Информация за съществуване на правото на жалба към който и да е Регулатор
 • Информация, в случай че лични данни не са събрани от Вас, за източниците на личните данни; и информация за съществуването на и обяснение на логиката използвана в каквато и да е автоматична обработка;

Допълнително, Вие имате правото да получите копие на личните данни, които се обработват/

 • Изменение На Неверни Или Непълни Лични Данни.

Вие имате право да поискате от нас да коригираме неверни или непълни лични данни относно Вас

 • Достъп до Личните Данни и Преносимост.

Вие имате правото да:

 • получите копие на Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който позволява многократна употреба;
 • трансферирате Вашите лични данни от един администратор към друг;
 • съхраните Вашите лични данни за по-нататъшна лична употреба на лично устройство; и
 • прехвърлите Вашите лични данни директно между администратори без усложнения.

Приложимото право може да Ви позволява да изисквате копия на Вашите лични данни, съхранявани от нас.

 • Съхранение На Лични Данни и Изтриване.

Ние съхраняваме Вашите лични данни доколкото това е необходимо за изпълнение на договор между нас, както и за целите на спазване на приложимото право. Като принципно положение, ние ще съхраняваме всякаква информация за Вас за период от 6 месеца, освен ако не сме задължени да съхраним тази информация за по-дълъг или по-кратък период. Вие имате право да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни. Моля обърнете внимание, че ако пожелаете да изтрием Вашите лични данни:

 • Ние можем да продължим да съхраняваме някои от Вашите лични данни за целите на нашите легитимни бизнес интереси, както и за целите на администриране и изпълнение на нашите права и претенции.
 • Ние можем да задържим и използваме вашите лични данни доколкото това е необходимо за изпълнение на нашите правни задължения.
 • Тъй като поддържаме нашите архиви по начин, по който да ги защитим от случайно или злонамерено унищожение и загуба, остатъчни копия от Вашите лични данни може да не могат да бъдат премахнати от нашите бек-ъп системи за лимитиран период от време.
 • Оттегляне На Съгласието

В случай, че сте предоставили съгласие за обработка на Вашата информация от нас, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни изпатите уведомление за кое точно съгласие Вие желаете оттегляне. Моля имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие няма да повлияе върху правомерното обработване, основано на Вашето съгласие, преди момента на неговото оттегляне. В допълнение, в определени юрисдикции, приложимото право може да Ви даде правото да ограничите начините, по които ние използваме Вашите лични данни, в частност (i) В случай, че сте оспорвали точността на Вашата информация; (ii) В случай, че сте възразили, че обработката е противозаконна и че желаете изтриването на Вашите лични данни; (iii) В случай, че ние нямаме вече необходимост от Вашата информация за целите на обработката, но Вие желаете да получите информацията за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или (iv) В случай, че вие сте възразили срещу обработката, до момента на установяване дали нашите легитимни интереси са с превес над Вашите.

 • Възражение Срещу Обработката

В определени юрисдикции, приложимото право може да Ви позволи да изискате от нас да преустановим обработката на Вашите лични данни за определени специфични цели (включително за профилиране), в случай, че подобна обработка е основана на легитимен интерес. В случай, че Вие възразите на подобна обработка, ние ще преустановим обработването на Вашата информация, освен ако не можем да докажем основателни легитимни интереси за подобна обработка или в случай, че обработката е необходима за установяването, упражняването или защитата на нашите права.

Където Вашите лични данни се обработват за целите на маркетинг, Вие можете, по всяко време, да поискате от нас да преустановим обработката за целите на директен маркетинг като ни изпратите e-mail на някои от адресите по-долу.

 • Подаване На Жалби

Вие имате правото да отправяте жалби относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, пред компетентните органи по защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

7. ГЛОБАЛНО ОПЕРИРАНЕ

За целите на нашите глобални бизнес дейности, ние можем да трансферираме, съхраняваме и обработваме Вашата информация в рамките на нашето семейство от компании или с доставчици на услуги, базирани в Европа. Законодателството в тези държави може да се различава от приложимото право в юрисдикцията по Вашето местопребиваване. Например, информация събрана в рамките на ЕИП, може да бъде трансферирана, съхранена или обработена извън ЕИП за целите, посочени в настоящата Политика за Поверителност. В случаите, при които ние сме трансферирали, съхранили или обработили Вашата информация извън ЕИП, ние сме осигурили всички адекватни защитни мерки за целите на защитата на Вашите лични данни.

8. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ.

В случай, че ние сме разкрили каквато и да е част от Вашата информация извън ЕИП или до САЩ, ние ще съблюдаваме решенията за адекватно ниво на защита на личните данни, като например US Privacy Shield Framework или Swiss-US Privacy Shield Framework.

В случай, че лина информация е споделена с нашите свързани дружества или доставчици на услуги извън ЕИП и при липса на решение за адекватно ниво на защита на личните данни, ние ще осигурим, преди споделянето на Вашата информация с подобни свързани дружества или доставчици на услуги, наличността на необходимите мерки за адекватно ниво на защита на личните данни. Ние ще предоставим допълнителна информация относно мерките предприети за осигуряване на адекватно ниво на защита на личните данни при поискване.

9. ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Ние запазваме правото си да изменим настоящата Политика за поверителност по всяко време в съответствие с настоящата разпоредба. В случай, че направим каквито и да е промени в Политиката за поверителност, ние ще осигурим достъпността на променената Политика за поверителност посредством мерките за комуникация, каквито биха могли да бъдат установени между нас. В случай, че не сте съгласни с изменението на Политиката за поверителност, Вие може да ни информирате посредством контактните детайли, посочени по-горе. В случай, че не се свържете с нас преди датата на влизане в сила на измененията на Политиката за поверителност, Вие ще бъдете обвързани с изменената Политика за поверителност.

10. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност или с нашите методи на обработка на информация, Вие можете да се свържете с нас посредством електронна поща или използвайки някой от контактите описани по-горе.

X
Условия на бисквитките

Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на сърфирането Ви. За да научите повече за бисквитките, прочетете нашата политика за бисквитки.